Thức ăn đường phố – “tiện” nhưng không “lợi”

Cập nhật: 15/05/2024

Thc ăn đường ph (TĂĐP) được nhiu người ưa chung vì tin dng, giá r. Tuy nhiên, loi hình ăn ung này ch tin nhưng không có li không an toàn vì tim nh nguy cơ mt an toàn thc phm (ATTP), nh hưởng đến sc khe người tiêu dùng.

Theo khái nim ca T chc Y tế Thế gii, TĂĐP là nhng đồ ăn, thc ung được làm sn hoc chế biến, nu nướng ti ch, có th ăn ngay và được bày bán trên đường ph, nơi công cng. TĂĐP tin dng, giá r nhưng tim n nhiu mi nguy đối vi sc khe con người, do người bán thường không hoc ít hiu biết v vic bo đảm ATTP cho người tiêu dùng. Ngun nguyên liu chế biến thc phm không rõ ngun gc, xut x.

Vic bo qun, chế biến TĂĐP thường không bo đảm các điu kin v v sinh theo quy định d khiến đồ ăn, thc ung b ô nhim, mt ATTP. Đây là nhng mi nguy ln cho sc khe con người. Phn ln TĂĐP được kinh doanh theo thi v, không c định v thi gian, không gian, nh, l, không có giy phép kinh doanh. Đặc thù ca loi hình kinh doanh này khiến công tác qun lý gp nhiu khó khăn. Thi gian qua, c nước xy ra rt nhiu v ng độc thc phm. Gn đây, trên địa bàn TP.HCM cũng như một số tỉnh xy ra mt s v ng độc cp tính liên quan đến độc t botulinum do ăn ch la không rõ ngun gc ca người bán rong và mm để lâu ngày.

Đoàn kiểm tra ATVSTP kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn

Theo s liu thng kê , toàn tnh Thái Nguyên hin có trên 5.300 cơ s kinh doanh dch v ăn ung trong đó trên 1.300 cơ s là kinh doanh thc ăn đường ph được qun lý. Thc tế con s này có th nhiu hơn bi còn không ít cơ s nh, l hot động không thi v không thường xuyên chưa thng kê đựợc. Để bo đảm ATTP khi kinh doanh TĂĐP, nơi kinh doanh phi cách bit các ngun ô nhim; phi sch s, không làm ô nhim môi trường xung quanh; đủ trang thiết b, dng c để chế biến, bo qun, bày bán riêng bit thc phm sng và thc ăn ngay. Đồ dùng cho ăn ung, bao gói cha đựng thc ăn phi v sinh. Thc ăn ngay, thc phm chín phi được trưng bày trên bàn hoc giá cao cách mt đất ít nht 60cm. Khi bán rong, dng c, khoang cha đựng, bo qun thc ăn ngay, đồ ung phi hp v sinh, chng được bi bn, mưa, nng, rui nhng và côn trùng gây hi. Thc phm phi được để trong t kính hoc thiết b bo qun hp v sinh. Nước thi phi được thu gom, không gây ô nhim môi trường nơi kinh doanh; phi có dng c thu gom rác và đồ phế thi bo đảm v sinh. Nước dùng để chế biến phi đủ, v sinh và phù hp quy định. Nguyên liu thc phm, ph gia thc phm cn có ngun gc, xut x rõ ràng, còn hn s dng và bo đảm an toàn theo quy định.

Bên cnh đó, người kinh doanh TĂĐP cn tuân th quy định v kiến thc và thc hành đối vi người trc tiếp chế biến: Được khám sc khe và có giy xác nhn đủ điu kin sc khe theo quy định; trang phc sch s và gn gàng; dùng găng tay s dng mt ln khi tiếp xúc trc tiếp vi thc ăn hoc s dng kp, gp thc ăn, đồ ung ăn ngay.

Để kim soát cht lượng thc ăn đường ph. Thi gian qua, chính quyn các địa phương cũng như các cơ quan chức năng trên địa bàn tnh Thái Nguyên đã tăng cường thanh tra, kim tra, x lý hành vi vi phm quy định v an toàn thc phm ca người kinh doanh thc ăn đường ph. Tuy nhiên, vic x pht không d dàng, bi l, người kinh doanh có tư tưởng đối phó, khi có lc lượng kim tra thì thc hin nghiêm nhưng lc lượng chc năng ri đi là li vi phm. Trong khi đó, lc lượng chuyên trách nhim v bo đảm VSATTP còn mng. Đối vi người kinh doanh TĂĐP cn nâng cao ý thc trách nhim trong vic bo đảm ATTP.  Bên cnh đó, mi người tiêu dùng cn thông thái, la chn nên mua thc ăn chế biến sn địa ch tin cy, nơi người kinh doanh thc ăn thc hin đầy đủ các quy định v VSATTP. Đối vi hàng rong, nên chn mua thc ăn ca người có đủ dng c cha đựng, bo qun thc ăn, đồ ung bo đảm v sinh, mi người dân cn t trang b kiến thc v VSATTP, kp thi thông báo cho cơ quan qun lý v các cơ sở không tuân th điu kin bo đảm VSATTP để các cơ quan chc năng kp thi tổ chức thanh tra, kim tra,  ngăn chn, thông báo lên các phương tiện thông tin ca địa phương, ngăn nga các s c v thc phm để  phòng chng ng độc thc phm nh hưởng đến sc kho mi người dân và cng đồng.

Soytethainguyen

Bài viết liên quan

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EMC Đã kết nối EMC