Đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong ngành y tế

Cập nhật: 16/05/2024

Trong thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị,  doanh nghiệp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tình hình cháy, nổ, tai nạn sự cố được kiềm chế, giảm thiểu; các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra đã được tổ chức cứu chữa kịp thời, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được trong công tác PCCC và CNCH nói chung và công tác đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) nói riêng vẫn còn những hạn chế, bất cập, như: hệ thống đường giao thông tại các khu đô thị, khu dân cư cũ, chưa đáp ứng được các yêu cầu trong công tác chữa cháy và CNCH; một số tuyến đường giao thông bị hạn chế chiều rộng và chiều cao; nhiều tuyến phố, ngõ nhỏ, hẹp, sâu, xe chữa cháy, xe CNCH không tiếp cận được; có tuyến phố tiếp cận được nhưng không có bãi đỗ cho xe chữa cháy, xe CNCH để triển khai chữa cháy và CNCH… Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chữa cháy chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; việc quản lý, khai thác sử dụng nguồn nước tự nhiên chưa được quan tâm thực hiện tốt; các ao, hồ, sông, ngòi, kênh, rạch… ngày càng bị thu hẹp do việc xây dựng, phát triển, mở rộng không ngừng các khu đô thị, khu dân cư; nhiều khu đô thị, khu dân cư triển khai dự án kéo dài, không có hệ thống cấp nước chữa cháy, chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC); công tác quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống cấp nước PCCC còn nhiều hạn chế.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 5415/UBND-NC ngày 31/10/2022 2022 về giải quyết giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Sở Y tế đã có văn bản chỉ đạo đến các đơn vị trực thuộc gồm các nội dung:

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH, trọng tâm là: Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện, chính sách, pháp luật về PCCC; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH nói chung và việc đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy nói riêng cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nhằm nâng cao ý thức tự giác trong việc tham gia giải quyết giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy.

Tăng cường kiểm tra về đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy và các điều kiện an toàn PCCC khác. Kịp thời phát hiện và khắc phục các thiếu sót, bất cập về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy; đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các vấn đề có liên quan đến công tác PCCC, nhất là việc đảm bảo giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy và CNCH. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi lấn chiếm giao thông, nguồn nước làm ảnh hưởng đến công tác chữa cháy và CNCH.

Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch hạ tầng PCCC gắn với xây dựng quy hoạch phát triển của đơn vị nhằm bảo đảm công tác PCCC nói chung, giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy và CNCH nói riêng.

Soytethainguyen

Bài viết liên quan

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EMC Đã kết nối EMC