Tiếp tục triển khai chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Cập nhật: 10/05/2024

Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Sở Y tế đã xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 để tăng cường ý thức, trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho công chức viên chức và người lao động trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian và nhân lực; đưa việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 vào nhiệm vụ trọng tâm trong năm của đơn vị, hướng tới hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình tổng thể của Sở Y tế về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

Nội dung chương trình đề ra nhằm tiếp tục đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật; xây dựng, hoàn thiện, bổ sung các văn bản quy định làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, văn bản của Trung ương và tỉnh Thái Nguyên. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tăng cường tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động sử dụng điện, nước, vật tư y tế và văn phòng phẩm tiết kiệm, hiệu quả. Chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-CP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Chỉ thị số 40-CT/TƯ của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020;

Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước: Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán kinh phí ngân sách nhà nước đúng thẩm quyền, trình tự, nội dung, đối tượng và thời gian theo quy định; đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ, đảm bảo công bằng công khai, minh bạch. Tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về quyết toán ngân sách nhà nước của bệnh viện và có trách nhiệm thẩm đinh, xét duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về cử cán bộ lãnh đạo tham gia các đoàn công tác nước ngoài; đồng thời hạn chế tối đa các đoàn tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài chưa thực sự cần thiết. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động bệnh viện; tăng quyền tự chủ và thúc đẩy xã hội hóa.

Ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị khám chữa bệnh tại Bệnh viện Gang thép

Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công: Triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật đầu tư công, Luật xây dựng. Quy định về quản lý đầu tư công, xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá đối với 100% kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn. Tăng cường nâng cao năng lực đấu thầu trang thiết bị y tế.

Trong quản lý chương trình mục tiêu: Quản lý và sử dụng vốn các Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số theo đúng đối tượng, đảm bảo tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả. Triển khai có hiệu quả Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về  cơ chế đầu tư đặc thù trong quản lý đầu tư xây dụng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.

Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công: Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiêu quả. Tăng cường sử dụng các loại hình dịch vụ kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đối với các trang thiết bị, tài sản cố định để sử dụng hết công suất nhằm tiết kiệm tối đa tài sản công, không để lãng phí trong việc sử dụng.

Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước: Thực hiện công khai, dân chủ về tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ, chỉ tuyển thêm lao động, bổ nhiệm cán bộ khi thực sự có nhu cầu. Bố trí nhân sự có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc nhằm tiết kiệm thời gian cho bệnh viện. Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, tăng cường kỷ luật công vụ, kỷ cương đối với công chức, viên chức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật lao động theo quy định của Pháp luật.

Hoàng Thị Nhã

Phòng KHTC – Sở Y tế

Bài viết liên quan

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EMC Đã kết nối EMC