Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, thực hiện định hướng của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt kế hoạch công tác năm 2022 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, trong đó có nội dung thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, thuốc phòng chống Covid-19 đối với Sở Y tế và các bệnh viện, các trung tâm, cơ sở y tế, các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, tháng 1/2022, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

Qua thanh tra cho thấy, trong năm 2020, 2021, Sở Y tế và 15 đơn vị trực thuộc được cấp kinh phí và sử dụng nguồn kinh phí của đơn vị, nguồn viện trợ, tài trợ để thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 là 206.014.222.440 đồng.

Trong hai năm 2020, 2021, Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc đã thực hiện 510 gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, thuốc phòng, chống dịch Covid-19. Giá trị mua sắm là 146.209.759.824 đồng.

Theo số liệu thống kê, các hình thức mua sắm cụ thể là: Đấu thầu rộng rãi là 24 gói; chào hàng cạnh tranh là 58 gói; chào hàng cạnh tranh rút gọn là 15 gói; chỉ định thầu rút gọn là 359 gói, mua sắm trực tiếp là 19 gói; lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt là 35 gói.

Qua thanh tra phát hiện, nhiều gói thầu có sai phạm về trình tự, thủ tục đấu thầu mua sắm. Theo đó, 108 gói thầu không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 282 gói chỉ định thầu rút gọn không thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 336 gói chỉ định thầu rút gọn không thực hiện công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Bên cạnh đó, nhiều gói thầu theo hình thức chỉ định rút gọn không có tài liệu thể hiện trong trường hợp cấp bách. Nhiều gói thầu không thực hiện công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Các đơn vị xây dựng giá một số mặt hàng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa phù hợp với giá trúng thầu thực tế giữa các đơn vị mua sắm trên địa bàn trước thời điểm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Trong việc tổ chức đấu thầu, việc thực hiện các gói thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp chưa đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Đấu thầu. Nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó.

Ngoài ra, các gói thầu theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt không đúng quy định của Luật Đấu thầu vì cùng mặt hàng đơn vị đang thực hiện nhiều hình thức thầu khác. Tuy nhiên, các gói thầu có giá trị dưới 50.000.000 đồng (giá trị của 17 gói thầu mua sắm trực tiếp; 35 gói lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt không lớn: 1.063.349.350 đồng) ít làm ảnh hưởng đến giá trị mua sắm.

Thêm vào đó, một số gói thầu theo hình thức chỉ định rút gọn không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. Giá trúng thầu đối với một số mặt hàng giữa các đơn vị cùng thời điểm thiếu thống nhất.

Trên cơ sở tồn tại, vi phạm được phát hiện, cơ quan thanh tra đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố kiểm điểm trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế được nêu trong kết luận thanh tra.

Hoàng Long