Sở Y tế Thái Nguyên triển khai có hiệu quả chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Cập nhật: 08/06/2024

Triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngay từ đầu năm 2020, Sở Y tế  Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động để từ đó các đơn vị thuộc ngành tiến hành ban hành các Quy chế: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế quy định về công tác thi đua khen thưởng, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công…  tại các đơn vị góp phần đưa công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt hiệu quả cao.

Trên cơ sở các quy định pháp luật của TW, UBND tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế đã chủ động xây dựng quy định về tiêu chuẩn, định mức, quản lý sử dụng kinh phí nhà nước cấp, chi tiêu nội bộ, mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước. 100% đơn vị đã xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ .Trong năm 2020 toàn ngành thực hiện giảm trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định là 1.430 triệu đồng và thực hiện nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu sự nghiệp là 3.603 triệu đồng.

Thực hiện Công văn số 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSĐP những tháng cuối năm 2020, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tiết kiệm cắt giảm tối thiếu 10% chi thường xuyên khác còn lại, số tiền, 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại của năm 2020, số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.

Đối với việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức, Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế. Đến nay đã có 22/23 đơn vị có quyết định phê duyệt định mức danh mục TTBYT; Sở cũng thực hiện điều chuyển 01 xe ô tô dôi dư, thanh lý 05 xe ô tô, 07 xe máy hết thời hạn sử dụng, thanh lý 26 danh mục trang thiết bị y tế có giá trị từ 200tr đồng/01 đơn vị tài sản do hết thời gian sử dụng hoặc hỏng không sử dụng được. Toàn ngành đã thực hiện mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc, phương tiện thông tin liên lạc đảm bảo đúng đối tượng, phục vụ thiết thực cho công việc, đúng định mức, chế độ quy định. Trong mua sắm phải có kế hoạch và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo phân cấp; thực hiện đăng ký mua sắm tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung của tỉnh.

Trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng nhà làm việc, nhà công vụ và công trình phúc lợi công cộng, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị và chủ đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị số 27/CT-TTg  ngày 27/12/2013 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản ở các địa phương; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Các đơn vị đã thực hiện lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để sử dụng hết công suất nhằm tiết kiệm tối đa tài sản công, không để lãng phí trong việc sử dụng.

Đánh giá về hiệu quả của việc triển khai chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí của Ngành y tế Thái Nguyên, đồng chí Hoàng Hải , Phó Giám đốc Sở y tế Thái Nguyên cho rằng: Nhờ triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, giảm các thủ tục hành chính tránh gây phiền hà cho người dân, nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ công chức được nâng lên. Đảng ủy Sở Y tế quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả QLNN đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, đảng viên. Các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ; các đơn vị trực thuộc ngành y tế đã có những biện pháp triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đưa các nội dung công tác này vào xây dựng tiêu chí thi đua của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cán bộ công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tích cực hơn trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước, góp phần phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc chưa tiết kiệm, lãng phí. Các đơn vị dự toán thuộc ngành đã thực hành tiết kiệm tốt trong chi tiêu thường xuyên như tiết kiệm xăng dầu, điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, báo chí, tiết kiệm trong việc tổ chức hội họp, kỷ niệm các ngày lễ, ngày thành lập; tiết kiệm trong chi tiếp khách; tiết kiệm trong việc mua sắm, trang bị thay thế tài sản, tận dụng các tài sản cũ có thể sửa chữa được; vai trò công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường đúng với trọng tâm của công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí./.

Hoàng Hải

Sở Y tế

Bài viết liên quan

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EMC Đã kết nối EMC