Lấy ý kiến đối với Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật: 20/05/2024

Thực hiện Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Kế hoạch Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 3480/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Chương III của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; để việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đúng quy định, Ban soạn thảo đăng tải Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến góp ý rộng rãi, bao gồm:

1. Công văn 15/BSTQCKTĐP-CV

2. HSQC_TN_DỰ THẢO BC ĐG RỦI RO CẤP NƯỚC_BS

3. HSQC_TN_DỰ THẢO QCĐP_XIN Ý KIẾN

4. HSQC_TN_THUYẾT MINH CHỌN THÔNG SỐ QCĐP.

5. KÈM THUYẾT MINH CHỌN THÔNG SỐ_QCĐPTN

Soytethainguyen

Bài viết liên quan

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EMC Đã kết nối EMC